Cookie Instellingen
sluiten

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

Sanitair Design Center

ALGEMENE INSTALLATIE- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop, opdracht, aanneming van werk en/of uitvoering van (installatie)werk tussen Sanitair Design Center B.V., hierna te noemen: “Leverancier” en de opdrachtgever/afnemer voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 De opdrachtgever/afnemer aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met de Leverancier.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig momentgeheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de opdrachtgever/afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geestvan deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte eentermijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Leverancier kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever/afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- , verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Een offerte voor een particuliere, niet zakelijke, opdrachtgever/afnemer zal inclusief B.T.W. luiden, tenzij anders aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
2.5 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Leverancier van een opdracht van de opdrachtgever/afnemer. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Leverancier, als uit het feit dat Leverancier uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.6 De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
2.7 Opdrachtgever/afnemer dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik doorderden aanwenden of aan derden bekend maken.
2.8 Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Leverancier terstond dooropdrachtgever/afnemer en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van de Leverancier.
2.9 Indien op basis van een aanbieding van de Leverancier geen overeenkomst tot stand komt heeft Leverancier ten laste van de opdrachtgever/afnemer recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kostenvan ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands BurgerlijkWetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3 PRIJS/BETALING
3.1 Indien Leverancier met de opdrachtgever/afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever/afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.2 Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, ondergaan van meer dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever/afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de overeenkomst zal plaatsvinden.
3.3 Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van Leverancier of op een door Leverancier aan te wijzen bankrekeningnummer binnen 30 dagen na leveringsdatum, tenzij Leverancier anders heeft bedongen.
3.4 Indien de afnemer/opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Leverancier, zonder enige schriftelijke ingebrekestelling het recht de afnemer/opdrachtgever voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% op jaarbasis van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan Leverancier verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer/opdrachtgever heeft Leverancier het recht om op de afnemer/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, daaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, integraal te verhalen.
3.5 Indien de opdrachtgever/afnemer nalatig is of blijft bij het nakomen van zijn/haarbetalingsverplichtingen, is Leverancier gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
3.6 De afnemer/opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Leverancier in mindering te brengen op het door de opdrachtgever/afnemer jegens Leverancier verschuldigde.
3.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.De opdrachtgever/afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
3.8 Al hetgeen de opdrachtgever/afnemer verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever/afnemer niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, een beroep doet op de WSNP, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt of heeft gevraagd, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn of haar zaken en/of vorderingen en wanneer hij/zij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 4 LEVERING EN WIJZIGINGEN
4.1 Levering geschiedt franco op een door de opdrachtgever/afnemer aan te geven adres.Indien de levering zaken betreft met een waarde van minder dan € 250,= is Leverancier gerechtigd vracht- en/of portokosten aan de opdrachtgever/afnemer inrekening te brengen.
4.2 De levertijd gaat in op het door Leverancier op de orderbevestiging vermelde tijdstip.
4.3 De door Leverancier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde door Leverancier bestelde materialen. Indien buiten de schuld van Leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien vertraging aan de zijde van Leverancier is ontstaan tengevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever/afnemer van enig voor de opdrachtgever/afnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever/afnemer te vergen medewerking.
4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever/afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever/afnemer geleden schade.
4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Leverancier, is Leverancier gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever/afnemer in rekening te brengen.
4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die Leverancier op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever/afnemer maakt, zullen de opdrachtgever/afnemer afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever/afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever/afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de opdrachtgever/afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Leverancier open is voor de opdrachtgever/afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 5 OVERMACHT
5.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, eenrechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever/afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 OPSCHORTING EN ONTBINDING
6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Leverancier gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding en kosten gehouden zal zijn.
6.2 Indien de opdrachtgever/afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit de met Leverancier gesloten overeenkomst of uiteen daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever/afnemer niet in staat is of zal zijn om aanzijn/haar contractuele verplichtingen jegens Leverancier te voldoen, de opdrachtgever/afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever/afnemer niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, alsmede in geval van faillissement, het uitspreken van de WSNP, surseance van betaling, stillegging of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever/afnemer is Leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de opdrachtgever/afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4 Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.5 Indien de opdrachtgever/afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever/afnemer, uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.6 Indien Leverancier gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of de financiële gegoedheid van de opdrachtgever/afnemer te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren en/of werkzaamheden te verrichten dan wel de werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever/afnemer uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door de opdrachtgever/afnemer wordt geweigerd is Leverancier vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Leverancier op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de opdrachtgever/afnemer alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever/afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De opdrachtgever/afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever/afnemer verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 De opdrachtgever/afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever/afnemer zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.6 Voor het geval Leverancier haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever/afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Leverancier en/of haar leidinggevende ondergeschikten. Leverancier zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag van de door de opdrachtgever/afnemer en Leverancier overeengekomen koop-, verkoop-,opdracht- aannemings- c.q. leverings-,installatie overeenkomst.
8.2 Na het tijdstip van oplevering is de Leverancier niet meer aansprakelijk voorgebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de opdrachtgever/afnemer die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien
c) de opdrachtgever/afnemer die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
8.3 De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval te allen tijde beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.5 Niet voor vergoeding door Leverancier komt in aanmerking gevolgschade, bedrijfsschade en/of schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever/afnemer, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op welke wijze dan ook ontstaan.
8.6 Niet aansprakelijk is Leverancier voor schade en/of ongevallen die het gevolg zijn van ondeskundig en/of verkeerd gebruik en/of ondeskundige of verkeerde toepassing dooropdrachtgever/afnemer van de door Leverancier geleverde en/of geplaatste en/of geproduceerde installaties, goederen en/of zaken.

Artikel 9 GARANTIE
9.1 De door Leverancier te leveren goederen en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever/afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9.2 Indien de door Leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
9.3 Garanties met betrekking tot door Leverancier geproduceerde en/of (op)geleverde zaken en/of installaties dienen op verzoek van de opdrachtgever/afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk bij Leverancier te worden aangevraagd, bij gebreke waarvan er geen sprake is en zal zijn van ook maar enige garantie in welke vorm dan ook.
9.4 Indien Leverancier een garantie heeft afgegeven voor enige levering of enig werk doorhaar verricht, zal deze garantie in beginsel nooit langer zijn dan drie maanden na de leveringsdatum van het geleverde zoals beschreven in de door de opdrachtgever/afnemer en Leverancier overeengekomen koop-, verkoop-,opdracht-,aannemings-, installatie c.q. leveringsovereenkomst, tenzij in voornoemde overeenkomsten hiervan is afgeweken.. 9.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever/afnemer en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de opdrachtgever/afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever/afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
9.6 Garantie is door opdrachtgever/afnemer niet overdraagbaar.

Artikel 10 OPLEVERING, RECLAME/KLACHTEN
10.1 De opdrachtgever/afnemer is gehouden het (op)geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende (installatie)werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever/afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
10.2 De opdrachtgever/afnemer is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of het geleverde dan wel de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.
10.3 Toetsing door of namens de opdrachtgever/afnemer geschiedt, na overleg met de Leverancier, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever/afnemer. De Leverancier zal de opdrachtgever/afnemer binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
10.4 De opdrachtgever/afnemer dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de werkzaamheden c.q. het geleverde zo weinig mogelijk te verstoren.Opdrachtgever/afnemer is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan de Leverancier kunnen worden toegerekend.Schade die door de toetsing aan het geleverde c.q. de installaties ontstaat, komt voorrekening van de opdrachtgever/afnemer.
10.5 Zodra de Leverancier te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de werkzaamheden, het geleverde c.q. installaties gereed zijn voor aanvaarding en de opdrachtgever/afnemer deze niet binnen de door de Leverancier gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden, het geleverde c.q. de geleverde installatie geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
10.6 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van het geleverde c.q. de installatie niet in de weg staan.
10.7 Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden, het geleverde c.q. de installatie als opgeleverd beschouwd. De Leverancier is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
10.8 Worden de resultaten van de werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, het geleverde c.q. de installatie in gebruik genomen, dan wordt dat als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt als de dag van de in lid 5 bedoelde kennisgeving.
10.9 Op verzoek van de opdrachtgever/afnemer kan de aanvaarding van de resultaten van de werkzaamheden, het geleverde c.q. de geleverde installatie ook zonder de kennisgeving krachtens lid 5 plaatsvinden. Hiertoe deelt de opdrachtgever/afnemer de Leverancier schriftelijk mee de werkzaamheden, het geleverde c.q. de geleverde installatie als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.
10.10 Indien de opdrachtgever/afnemer het geleverde, de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, dan dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de werkzaamheden met betrekking tot het geleverde, de installatie, de installatie zelf en/of het geleverde of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien opdrachtgever/afnemer dit achterwege laat en het geleverde, de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt het geleverde en/of de installatie dan welde geleverde werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
10.11 Met betrekking tot artikel 8 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming aan het geleverde, de installatie ontstaat, komt voor rekening van de opdrachtgever/afnemer.
10.12 Opdrachtgever/afnemer kan op straffe van verval van alle hem/haar toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij/zij binnen bekwame tijd, zichtbare gebreken binnen zeven dagen naoplevering dan wel ontvangst van goederen schriftelijk aan Leverancier melding maakt.Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnenveertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld op straffe van verval van alle hem/haar toekomende rechten. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier instaat is adequaat te reageren. De opdrachtgever/afnemer dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.13 Indien de opdrachtgever/afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever/afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het geleverde, gekochte goederen en/of de geleverde installatie.
10.14 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever/afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.15 Indien vaststaat dat de installatie en/of geleverde goederen gebrekkig is/zijn en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige installatie en/of goederen binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever/afnemer, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever/afnemer voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever/afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
10.16 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever/afnemer.
10.17 Na verloop van een garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever/afnemer inrekening gebracht worden.
10.18 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11 VRIJWARING
11.1 De opdrachtgever/afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.
11.2 Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever/afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever/afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever/afnemer.

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de opdrachtgever/afnemer geleverde installaties en/of goederen, gegevens en(technische) informatie blijven berusten bij Leverancier. De Leverancier heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging
van deze installaties en/of goederen, gegevens en informatie en de opdrachtgever/afnemer heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
12.2  De door de Leverancier aan de opdrachtgever/afnemer afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de opdrachtgever/afnemer en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de opdrachtgever/afnemer aan zijn financiële verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.
12.3  Het is de opdrachtgever/afnemer niet toegestaan om de volgens het ontwerp van de Leverancier gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Leverancier en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. De Leverancier is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de Leverancier vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
12.4  De opdrachtgever/afnemer is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van de Leverancier, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de Leverancier kan worden toegerekend. In dat geval is de Leverancier niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de opdrachtgever/afnemer.
12.5 Het gebruiksrecht van de opdrachtgever/afnemer met betrekking tot de door de Leverancier ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De opdrachtgever/afnemer mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de overeenkomst is vastgelegd.
12.6 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever/afnemer verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de opdrachtgever/afnemer verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de opdrachtgever/afnemer ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
12.7 De Leverancier is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de overeenkomst zijn ontstaan.Indien de Leverancier een octrooi verkrijgt, verleent hij om niet aan de opdrachtgever/afnemer een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de opdrachtgever/afnemer toestemming aan de Leverancier vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien de Leverancier tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT
Op de door Leverancier met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan eenverbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indiende bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 14 BEVOEGDE RECHTER
Alle geschillen welke tussen Leverancier en de opdrachtgever/afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door beide partijen afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de president van de arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats van het arrondissement waar Leverancier is gevestigd.